ΕΓΓΥΗΤΕΣ-ΔΑΝΕΙΑ

  Η σύναψη ενός δανείου απαιτεί κάποιες φορές και ύπαρξη εγγύητη.

Η έννοια τις εγγύησης, δεσμεύει και υποχρεώνει τον εγγυητή, σε περίπτωση αδυναμίας εξόφλησης του δανείου, από τον ή τους πρωτοοφειλέτες να προβεί σε ολικήκη και ίσως άμεση εξόφληση του δανείου. Η συγκεκριμένη υποχρέωση-δέσμευση δεν είχε γίνει πλήρως κατανοητή απο τον εγγυητή.  

   Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να υπάρχουν σήμερα ιδιώτες   χωρίς προσωπικό δανεισμό αλλά με δανειακές υποχρεώσεις τρίτων  λόγω εγγύησης καθώς επίσης και επαγγελματίες.

  Η εγγύηση μπορεί να ακυρωθεί λόγω ουσιώδους πλάνης εφόσον αποδειχτεί ,κι ο εγγυητής κατ’ επέκταση μπορεί να προστατευτεί και να προστατεύσει την   ακίνητη του περιουσία. Επιπλέον εφόσον υπάρχουν προυποθέσεις μπορείτε ακόμα και να απαλλαγείται.

Γίνετε μέλη μας και  είτε μας την δική σας περίπτωση για να σας παρέχουμε την κατάλληλη καθοδήγηση.